Roken is een groot probleem voor veel mensen. Het demissionaire kabinet wil tabak alleen in speciaalzaken verkopen vóór 2032. Dit artikel vertelt je over de strijd tegen de tabaksindustrie en hoe we samen kunnen helpen.

Lees verder en kom in actie!

Samenvatting

 • Staatssecretaris Van Ooijen wil dat tabak vanaf 2032 alleen nog in speciaalzaken verkocht wordt om roken minder aantrekkelijk te maken. Dit is onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord met als doel de volksgezondheid te verbeteren.
 • De Europese Unie heeft pogingen om bedrijven verantwoordelijk te houden voor milieu- en mensenrechtenschendingen afgewezen, wat zorgen oproept over de invloed van de tabaksindustrie op politieke besluitvorming.
 • Wetenschappelijk onderzoek toont de schadelijke effecten van roken aan voor zowel mens als milieu. Filters in sigaretten dragen bij aan ernstige gezondheidsrisico’s en milieuvervuiling.
 • Philip Morris International financiert onderzoeken en lobbyt actief bij evenementen zoals het World Economic Forum om wetgeving en regelgeving te beïnvloeden ten gunste van de tabaksindustrie.
 • Landen nemen diverse maatregelen tegen roken, waaronder verboden op bepaalde producten, verhoging van belastingen op tabak en strenge handhavingsacties om naleving van de tabakswet te vergroten.

 

Overwegingen van de demissionaire staatssecretaris Van Ooijen

Staatssecretaris Van Ooijen wil de verkoop van tabak beperken. Hij streeft ernaar om dit tegen 2032 alleen in speciaalzaken mogelijk te maken.

Beperking van de verkoop van tabak tot speciaalzaken voor 2032

Demissionair staatssecretaris Van Ooijen plant de verkoop van tabak te beperken tot alleen speciaalzaken. Dit beleid gaat in vanaf 2032. Door deze stap moeten tabaksproducten minder beschikbaar en zichtbaar worden voor consumenten.

Het doel is om roken minder aantrekkelijk te maken en uiteindelijk het aantal rokers in Nederland te verminderen.

Speciaalzaken zullen strengere regels voor de verkoop van tabak moeten volgen. Naast een registratievereiste komt er mogelijk een vergunningensysteem. Deze maatregelen maken deel uit van een breder initiatief om de schadelijke effecten van roken aan te pakken.

Met deze strategie hoopt de overheid dichter bij het behalen van de doelstellingen van het Nationaal Preventieakkoord te komen.

EU-richtlijn en verantwoordelijkheid van bedrijven voor milieu- en mensenrechten

De EU zet bedrijven onder druk om verantwoordelijkheid te nemen voor hun impact op milieu en mensenrechten, maar sommigen trekken deze richtlijn in twijfel. Ontdek hoe deze strijd zich ontvouwt.

Afwijzing van de EU-richtlijn

Europa nam een opvallende stap door de richtlijn over de verantwoordelijkheid van bedrijven voor milieu- en mensenrechtenschendingen af te wijzen. Dit besluit wekte bezorgdheid over hoe ernstig de Europese Unie de invloed van grote corporaties, waaronder tabaksfabrikanten zoals Philip Morris International en British American Tobacco, op neemt.

Critici wijzen erop dat deze afwijzing bedrijven minder aansprakelijk maakt voor hun acties, wat tegenstrijdig is met het bevorderen van een verantwoordelijke zakelijke aanpak.

De Europese Ombudsman uitte felle kritiek op deze stap, vooral gericht op de manier waarop de Europese Commissie de lobbyactiviteiten van de tabaksindustrie hanteert. Deze kritiek benadrukt een bredere zorg over transparantie en governance binnen de EU-instellingen.

Door het afwijzen van dergelijke richtlijnen blijft de deur open voor invloedrijke bedrijven om beleidsvorming te beïnvloeden, wat vragen oproept over de commitment aan milieu- en sociale verantwoordelijkheden binnen Europa.

Waarde van preventieve maatregelen om roken te verminderen

Preventieve maatregelen spelen een cruciale rol in de strijd tegen roken. Ze helpen niet alleen om het aantal nieuwe rokers te verlagen, maar beschermen ook de volksgezondheid op lange termijn.

Advies van een werkgroep aan het Ministerie van VWS

Een werkgroep heeft aanbevelingen gedaan aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met het doel roken verder terug te dringen. Ze benadrukken de noodzaak van strengere maatregelen.

De groep stelt voor om preventieve acties te versterken omdat deze net zo belangrijk zijn als medische zorg. Dit sluit aan bij de bevindingen van het Trimbos Instituut over de groeiende populariteit van e-sigaretten onder jongeren en het stagnerende aantal stoppers onder rokers.

Deze adviezen richten zich op het verbeteren van de huidige strategieën en het invoeren van nieuwe initiatieven. De werkgroep wijst op het falen van het Nationaal Preventieakkoord om zijn doelstellingen voor rookreductie te halen.

Ze roepen op tot innovatieve oplossingen en breder ondersteunde maatregelen om tabaksgebruik aan te pakken, wat een urgente heroverweging van het beleid nodig maakt.

Invloed van de tabaksindustrie op beleidsvorming

De tabaksindustrie zet stevig in op het beïnvloeden van politieke besluiten. Ze gebruiken hun middelen om direct toegang te krijgen tot beleidsmakers en hun agenda te sturen.

Financiering van onderzoek en lobbyactiviteiten door Philip Morris International

Philip Morris International (PMI) geeft geld aan onderzoeken die door de ETH Zurich worden uitgevoerd en maakt deel uit van onderzoekteams. Dit gebruik van zelfgefinancierd onderzoek stelt hen in staat om invloed uit te oefenen op overheidsbeleid, vooral bij het tegenwerken van mogelijke belastingverhogingen op tabaksproducten.

Door middel van deze financiering proberen ze de bevindingen te sturen in een richting die gunstig is voor hun belangen.

Naast het financieren van wetenschappelijk onderzoek hebben PMI en andere lobbyisten directe toegang tot platforms zoals het Wereld Economisch Forum. Hier gebruiken ze hun invloed om in gesprek te gaan met ministers en beleidsmakers.

Deze connecties stellen hen in staat om sleutelfiguren achter de schermen te beïnvloeden, wat hen een krachtige stem geeft in de besluitvormingsprocessen over de hele wereld. Ondanks kritiek, zoals die van de Europese Ombudsman over de banden tussen de Europese Commissie en de tabakslobby, blijft PMI actief lobbyen voor hun belangen.

Toenemend gebruik van e-sigaretten en mentholsigaretten in verschillende landen

Steeds meer mensen in verschillende landen kiezen voor e-sigaretten en mentholsigaretten als alternatief voor traditionele rookwaren.

Standpunt van de Wereldgezondheidsorganisatie en Amerikaanse beleidsmakers

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zet zich in om de gevaren van e-sigaretten aan te pakken en heeft een campagne gelanceerd om de invloed van de tabaksindustrie op het wereldwijde gezondheidsbeleid tegen te gaan.

Ze dringen aan op strikte regelgeving rondom deze producten om de volksgezondheid te beschermen. Aan de andere kant zetten Amerikaanse beleidsmakers, vooral in democratische staten, druk op de invoering van een verbod op mentholsigaretten.

Ze zien de urgentie van het aanpakken van nicotineverslaving en de schadelijke effecten van roken.

Echter, uit angst om stemmen te verliezen heeft Joe Biden het verbod op mentholsigaretten uitgesteld, ondanks de dringende oproepen van 21 staten voor de implementatie ervan. Deze situatie toont de complexiteit van het gevecht tegen tabaksproducten in de Verenigde Staten en benadrukt de noodzaak voor standvastige actie tegen de invloed van de tabaksindustrie op gezondheidsbeleid.

Deze dynamiek onderstreept hoe belangrijk het is om vooruitgang te boeken in de strijd tegen tabak, overgaand naar het volgende onderwerp: maatregelen en wetgeving gerelateerd aan tabaksproducten in diverse landen.

Maatregelen en wetgeving gerelateerd aan tabaksproducten in diverse landen

Landen over de hele wereld nemen stevige maatregelen tegen tabaksproducten. Ze voeren verboden in, heffen belastingen en zetten handhavingsacties op om het roken te verminderen.

Implementatie van verboden, belastingen, en handhaving

Verschillende landen over de hele wereld nemen strijdige maatregelen tegen de tabaksindustrie. Zij implementeren verboden, verhogen belastingen en versterken de handhaving om het rookgedrag te beïnvloeden.

 1. Het Verenigd Koninkrijk heeft een baanbrekend verbod aangekondigd op wegwerp vapes, als onderdeel van hun aanpak om roken te ontmoedigen.
 2. Democratische staten in de VS zetten sterk in op het verbieden van mentholsigaretten, wat wijst op een toenemende bezorgdheid over specifieke producten die verslaving bevorderen.
 3. Ondanks druk van 21 Amerikaanse staten heeft Joe Biden het verbod op mentholsigaretten uitgesteld, wat tot discussie leidt over politieke wil versus volksgezondheid.
 4. Nederland neemt het voortouw door nationale wetgeving te overwegen voor een nicotinevrije generatie na uitstel van EU-regelgeving voor e-sigaret accijnsbelastingen.
 5. De aankondiging dat accijnsbelasting op sigaretten en shag in 2024 zal stijgen tot gemiddeld €10,70 voor een pakje sigaretten en €24 voor shag toont aan dat financiële drempels worden ingezet als middel tegen roken.
 6. Handhaving speelt ook een cruciale rol; door strengere controles en boetes hopen overheden de naleving van de tabakswet te vergroten en illegale verkoop terug te dringen.
 7. Initiatieven zoals plain packaging zijn bedoeld om sigaretten minder aantrekkelijk te maken, terwijl informatieve campagnes door organisaties zoals Stichting Rookpreventie Jeugd jongeren bewuster maken van de gevaren van roken.

Tabaknee

Onderzoek naar de schadelijke effecten van tabaksproducten

Wetenschappers ontdekken steeds meer over hoe roken de gezondheid schaadt. Hun bevindingen laten zien dat tabak niet alleen slecht is voor rokers, maar ook voor het milieu.

Effecten op de gezondheid van mensen en het milieu

Sigarettenfilters zijn bewezen schadelijk voor zowel mensen als de natuur. Decennialang probeerden studies het tegendeel aan te tonen, maar recent onderzoek laat zien dat deze filters niet alleen nutteloos zijn, maar ook ernstige gezondheidsrisico’s met zich meebrengen en aanzienlijke milieuschade veroorzaken.

Filters vergaan niet en vervuilen land en water, wat bijdraagt aan de enorme afvalproblematiek wereldwijd.

Rokende eigenaars brengen hun huisdieren in gevaar. Honden die leven in huishoudens waar gerookt wordt, hebben een significant verhoogd risico op het ontwikkelen van kanker. Dit toont aan hoe roken niet alleen schadelijk is voor de roker zelf, maar ook voor de omgeving en de wezens die erin leven.

Het verbod op losse smaakfilters, bedoeld om het smaakverbod voor vapes te omzeilen, wijst op pogingen om de gezondheidsrisico’s te beperken, maar naleving blijft een grote uitdaging.

Beïnvloeding van politieke besluitvorming door de tabaksindustrie

De tabaksindustrie werkt achter de schermen om beleidsmakers te beïnvloeden en wetgeving in hun voordeel te sturen.

Toegang tot beleidsmakers en invloed op wet- en regelgeving

Philip Morris International en andere tabakslobbyisten hebben strategische posities ingenomen bij evenementen zoals het World Economic Forum. Hierdoor kunnen ze direct in gesprek gaan met ministers en invloedrijke beleidsmakers.

Hun doel is om wetgeving en regelgeving te beïnvloeden die de tabaksindustrie zou kunnen schaden.

In Duitsland laat de Tobacco Lobby Index zien hoe groot de invloed van de tabakslobby op politieke besluitvorming is. Dit bewijst dat de tabaksindustrie nog steeds aanzienlijke toegang heeft tot politieke kringen, ondanks publieke verontwaardiging en pogingen tot strengere regulering.

Hun lobbywerk richt zich op het verzachten van beleidsmaatregelen die bedoeld zijn om het roken te verminderen en de volksgezondheid te beschermen.

Conclusie

TabakNee belicht hoe de tabaksindustrie en haar kompanen invloed uitoefenen op beleidsvorming en publieke opinie. Preventieve maatregelen tegen roken beloven grote gezondheidswinst voor de samenleving.

Strategieën zoals beperking van verkooppunten en verhoging van belastingen op tabak zijn effectief en uitvoerbaar. De afwijzing van de EU-richtlijn onderstreept de noodzaak van voortdurende waakzaamheid tegenover de tactieken van de industrie.

Samen kunnen we een rookvrije toekomst realiseren door ons bewust te worden van deze invloeden en actief beleid te ondersteunen dat de volksgezondheid beschermt.

Beste manier stoppen met roken

Veelgestelde Vragen

1. Wat is TabakNee?

TabakNee is een grassroots organisatie die strijdt tegen de tabaksindustrie en haar kompanen, zoals British American Tobacco (BAT) en Imperial Brands, door misinformatie te ontmaskeren en criminele praktijken aan het licht te brengen.

2. Hoe kan ik TabakNee steunen?

Je kunt TabakNee steunen door een donatie te doen op rekeningnummer NL13 ABNA 0406 559 821 of door tips te geven aan de redactie over de tabaksindustrie en haar activiteiten.

3. Zijn er bekende personen betrokken bij TabakNee?

Ja, bekende personen zoals Jolande Sap en Wanda de Kanter zijn betrokken bij TabakNee en zetten zich in voor een rookvrije samenleving.

4. Wat doet TabakNee tegen de tabaksindustrie?

TabakNee voert acties tegen de tabaksindustrie door criminele praktijken bloot te leggen, misinformatie te bestrijden en te pleiten voor strengere regelgeving, zoals een rookverbod.

5. Is TabakNee erkend als een goed doel?

Ja, TabakNee is erkend als een algemeen nut beogende instelling (ANBI), wat betekent dat ze voldoet aan bepaalde eisen van algemeen belang en dat donaties mogelijk aftrekbaar zijn van de belasting.